Bank of China Kazakhstan - Тарифтер

ТарифтерЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН "ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚЫТАЙ БАНКІ" ЕБ АҚ ҰСЫНАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР

Өзгерістер мен толықтырулар активтер мен пассивтерді бақылау Комитетінің №84-ші 28 желтоқсан 2017 жылының жағдайы бойынша бекітілген

ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
АНЫҚТАМАЛАР БЕРУ
БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ
СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР
ЕСКЕРТПЕ
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР


  1-БӨЛІМ. ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Операция түрі Алынатын комиссия кемімейтін қалдық
1.1. Клиенттер үшін (с. і. банкпен ерекше қатынастар алқылы байланыстағы тұлғалар) ағымдық есеп шотты/талап етуге дейінгі банк салымын ашу  тегін 12 000 теңге/
100 USD/50 EUR/700 CNY
1.1.1. жалақылық жобасына қатысушыларға есеп шот ашу  тегін қарастырылмаған
1.1.2. банк қызметкерлеріне есеп шот ашу тегін
1.1.3.
Банк салымы келісімшарты шеңберінде ағымдық есеп шот ашу
тегін
1.2. 1 жылдан астам операциялар жүргізілмеген шотты жүргізу (банк комиссиясын қоспағанда) әр ай сайын
  теңгедегі шот үшін KZT 500     
  USD түріндегі валюталық шот үшін USD 3     
  EUR түріндегі валюталық шот үшін EUR 3     
  CNY түріндегі валюталық шот үшін CNY 20     
1.3. Шотты жабу тегін    
  *қолданылмаған жинақ кітапшасы үшін, ҚҚС қоса алғанда  KZT 1500
1.4. * Жоғалған салым кітапшаларын, депозиттік сертификаттардың дубликаттарын тіркеу және олардың үзінді көшірмелерін беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 1 500
  * 2-БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
2.1. Теңгемен қолма-қол жарна тегін    
2.2. Шетел валютасында қолма-қол жарна тегін    
2.3. *** Қолма-қол шоттан қолма-қол ақша беру  тегін    
2.4. *** Қолма-қол емес тәртіпте келіп түскен ақша қаражатты қолма-қол тәртіпте беру
2.4.1. ағымдық есеп шот арқылы
2.4.1.1. шет ел валютасында  1,0% USD 10,  EUR 10,            CNY 70  
2.4.1.2. Ұлттық валютада 
  1 000 000 теңге дейін 0,5% KZT 500 KZT 3 000
  1 000 001 бастап 5 000 000 теңге дейін 0,3%   KZT 10 000
  5 000 001 теңге бастап жоғары 0,25%   KZT 30 000
2.5. *** Қолма-қол емес тәртіпте келіп түскен ақша қаражатты қолма-қол тәртіпте беру
2.5.1. талап еткенге дейінгі салым арқылы      
2.5.1.1. шет ел валютасында  1,00% USD 10,  EUR 10,            CNY 70  
2.5.1.2. Ұлттық валютада 
  1 000 000 теңге дейін 0,5% KZT 500 KZT 3 000
  1 000 001 бастап 5 000 000 теңге дейін 0,3%   KZT 10 000
  5 000 001 теңге бастап жоғары 0,25%   KZT 30 000
     
2.6. Ескі банкноталарды айырбастау 1,0% KZT 200 KZT 10 000
2.7. Ірі сапалы банкноталарды кіші сапалы банкноталарға айырбастау және керісінше (егер сомасы 500 АҚШ долларынан жоғары болса) 0,5% KZT 300 KZT 10 000
2.8. Теңгеде ірі сапалы банкноталарды кіші сапалы банкноталарға айырбастау және керісінше 0,15%    
  * 3-БӨЛІМ. АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
3.1. Кіріс аударымды қолма-қол емес шотқа аудару USD/EUR/CNY тегін    
3.2. Банк пен заңды тұлға арасында жасалған Компаниялардың қызметкерлеріне жалақы және өзге төлемдер төлеу жөніндегі шарт бойынша қолма-қол емес тәртіпте келіп түскен ақшаны шотқа аудару 0,15%    
3.3. Ұлттық валютада жеке тұлғаның ағымдағы шотынан ішкі аударымдар жүргізу      
  жеке тұлғаның пайдасына  0,2% KZT 100 KZT 1 000
  заңды тұлғаның пайдасына   KZT 500  
3.4. Шетел валютасындағы банкішілік аударымдар  тегін    
3.5. Жеке тұлғалардың ағымдық есеп шот арқылы ұлттық валютадағы аударымдары (төлемдер)  1,0% KZT 200 KZT 2 500
3.6. Банктік шот ашпастан шетел валютасындағы аударымдар (USD/EUR)
3.6.1. Шетел валютасын Банктің айырбас пунктінде сатып алу кезінде 0,3% USD 30/EUR 30  
3.6.2. Шетелдік валюталармен қолма-қол ақша енгізу кезінде 0,4% USD 40/EUR 40  
3.6.3. оқу қаражаты мен студенттің тұру қаражаты (тұрмыстық қаражат) санатындағы аударымдар үшін 3000 (Үш мың) АҚШ долларына дейін    USD 20  
3.6.4. Жеке тұлға атынан заңды тұлғаның (оқу ордалары) пайдасына аударылған оқу қаражаты санатындағы аударымдар үшін   USD 20  
3.7 Банктік шот бойынша шетел валютасындағы аударымдар                                                                                                                               
3.7.1. Шетел валютасын Банктің айырбас пунктінде сатып алу және ағымдағы шотқа аудару кезінде   0,3% USD 30/EUR 30  
3.7.2. Ағымдағы шоттан шетел валютасында (USD/EUR) 0,4% USD 40/EUR 40  
3.7.3. оқу қаражаты мен студенттің тұру қаражаты (тұрмыстық қаражат) санатындағы аударымдар үшін 3000 (Үш мың) АҚШ долларына дейін    USD 20  
3.7.4. Жеке тұлға атынан заңды тұлғаның (оқу ордалары) пайдасына аударылған оқу қаражаты санатындағы аударымдар үшін     USD 20  
3.7.5. Шетел валютасын Банктің айырбас пунктінде сатып алу және ағымдағы шотқа аудару кезінде  0,3% CNY 170  
3.7.6. Ағымдағы шоттан CNY түрінде 0,4% CNY 210  
         
3.8. Аударымды орындау, орындалған аударымдар бойынша деректемелерді нақтылау жөніндегі сауал, ҚҚС қоса алғанда KZT 7 000, USD 20, CNY 150
3.9. Төлем құжатын орындау үшін қабылдағаннан кейін төлем деректемелерін өзгерту, ҚҚС қоса алғанда KZT 7 000, USD 20, CNY 150
3.10. Төлем құжатының күшін жою және қайтару, ҚҚС қоса алғанда  KZT 10 000, USD30, CNY 200
3.11. SWIFT көшірмесін беру, ҚҚС қоса алғанда KZT 2 500
  4-БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
4.1. Шетел валютасын сатып алу/сату тегін (сатып алу/сату күнінде белгіленген бағам бойынша)
  * 5-БӨЛІМ. АНЫҚТАМАЛАР БЕРУ
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
5.1. Несие берешегі туралы, ҚҚС қоса алғанда KZT 2 000    
5.2. Шоттардағы қаражат айналымдары бойынша, ҚҚС қоса алғанда KZT 2 000    
5.3. Өзге анықтамалар, ҚҚС қоса алғанда KZT 1 000    
5.4. Жедел рәсімдеу (бірдей күнде), ҚҚС қоса алғанда екі еселенген тариф    
  6-БӨЛІМ. БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
6.1.1
1 жылға дейінгі ұақыттың сығындысын шығыру
тегін    
         
6.1.2.
1 жылдан астам ұақыттың сығындысын шығыру (сығындының түп нұсқасы) ҚҚС есебімен
 
KZT 1 500
   
         
  7-БӨЛІМ. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР
Операция түрі Алынатын комиссия min. max.
7.1. Клиенттердің бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау (ҚҚС қоса алғанда), 1 ай үшін      
** кіші ұяшықтар (6*42*30 ) 4 000 теңге    
орташа ұяшықтар (15*42*30) 6 000 теңге    
үлкен ұяшықтар (45*42*30) 8 000 теңге    
7.2. Шартты 3 айға жасасу кезінде:      
  кіші ұяшықтар 10 000 теңге    
  орташа ұяшықтар 14 000 теңге    
  үлкен ұяшықтар 19 000 теңге    
7.3. Шартты 6 айға жасасу кезінде:      
  кіші ұяшықтар 20 000 теңге    
  орташа ұяшықтар 25 000 теңге    
  үлкен ұяшықтар 33 000 теңге    
7.4. Шартты 12 айға жасасу кезінде:      
   кіші ұяшықтар 35 000 теңге    
   орташа ұяшықтар 45 000 теңге    
   үлкен ұяшықтар 55 000 теңге    
7.5.  Клиенттің кінәсі бойынша құлыптың/кілттің жоғалуы/бұзылуы/зақымдануы кезінде құлыпты ауыстыру 20 000 теңге    
7.6. Сейф ұяшығын өз уақытында босатпағаны үшін әрбір кешіктірілген күннің тұрақсыздық айыбы (Клиент мүлкін Банктің зат қоятын бөлмесіне бергенге дейін қолданылады):
  кіші ұяшықтар 250 теңге    
  орташа ұяшықтар 300 теңге    
  үлкен ұяшықтар 500 теңге    
7.7. Жеке сейф ұяшығын мәжбүрлі ашу кезінде, клиент мүлкін Банктің зат қоятын бөлмесінде сақтау күніне 250 теңге    
7.8. Сейфті ашу Бөгде ұйым қызметтерінің құнына сәйкес    
ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
1 Пайыз түрінде көрсетілген комиссия әрбір жүзеге асырылған операция сомасынан алынады; Абсолют сомада көрсетілген комиссия әрбір жасалған құжат үшін алынады.
2 Осы тізімде көрсетілмеген қызметтер бойынша комиссиялар мен мөлшерлемелер келісім бойынша алынады.
3 Тарифтерге Клиентке Операциялық залда жария хабарландыру арқылы, енгізуге дейін кем дегенде 10 күн бұрын хабарланған өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
4 Клиенттің тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалар ұстап қалуы тиіс Банктің комиссиялары мен шығындарын Банк көрсетілген тәртіпте ала алмаса, мұндай комиссиялар мен шығындардың сомасы тапсырма берген Клиенттің шотына жатқызылады. 
5 Егер Клиенттің тапсырмасын орындау барысында Банктен тыс өзге комиссиялар туындайтын болса (мәселен, пошта шығындары, телеграф шығындары және т.б.), мұндай комиссиялар мен/немесе шығындарды Клиент төлейді. 
6 Комиссиялар әдетте операциялар/шот валютасында алынады. Шетел валютасындағы комиссиялар ҚР ҰБ операцияларды жүргізу күніндегі ресми бағамы бойынша ұлттық валютада алынуы мүмкін, ал теңге түріндегі комиссиялар шетел валютасында алынбайды.
ЕСКЕРТПЕ
* Банк қызметкерлері үшін аталған қызметтерді көрсету тегін.
** Сейфті өз уақытында босатпағаны үшін ұсталатын комиссия тұрақсыздық айыбына арналған тариф+бір ай жалдау тарифі ретінде есептеледі. 
*** Банк шотынан қолма-қол ақша қаражатын алатын кезде. Клиент өтініш тапсыруы тиіс, Банк белгілеген нысаны бойынша, жұмыс күнімен бір күн бұрын Банк шотынан алар алдында.

 

 
Bank of China Kazakhstan
© 2019 Bank of China Kazakhstan. Барлық құқықтар қорғалған.